Informujemy, że przekazane przez Ciebie dane osobowe  przetwarzane są przez Automotive HD Sp. z o.o. (zwaną dalej Automotive)  z siedzibą w Czerwonaku przy ulicy Gdyńskiej 120, wpisaną do KRS pod numerem 0000585866. Przekazanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla realizacji umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy.

 

Automotive przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • prowadzenia negocjacji zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji zawartej umowy w ramach, której świadczymy na Twoją rzecz usług lub sprzedajemy produkty,
 • realizacji obowiązków nałożonych na Automotive przepisami prawa w szczególności prawa podatkowego,
 • dla własnych celów statystycznych oraz analitycznych,
 • dochodzenia roszczeń oraz monitorowania wiarygodności płatniczej kontrahentów,
 • marketingu własnych usług i produktów,

 

Automotive będzie przetwarzała Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 5 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym transakcja lub postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone lub przedawnione. Okres ten może być przedłużony jeśli będzie to konieczne dla realizacji obowiązków Automotive wynikających z przepisów prawa lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis prawa uprawniający Automotive:

 • do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
 • do przetwarzania danych w związku z  realizacją obowiązków  wynikających z przepisu prawa takich jak obowiązek wystawienia faktury,
 • do przetwarzania danych ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora danych, którym jest na przykład dochodzenie roszczeń, ochrona przed próbą oszustwa, marketing bezpośredni.

Odbiorcą Twoich danych osobowych jest podmiot świadczący nam usługi księgowe, nasz partner kooperacyjny oraz jeśli charakter zawartej umowy będzie tego wymagał mogą być nimi również podmioty wspierające nas w realizacji zawartej z Tobą umowy, na przykład firma spedycyjna realizująca dostawę lub firmy współpracujące jako nasi podwykonawcy.

 

W celu nawiązania kontaktu z osobą wyznaczoną przez Automotive w sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o przesyłanie korespondencji na adres siedziby spółki lub adres e-mail: kontakt@serwer2035667.home.pl

 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od Automotive:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych osobiście lub poprzez złożenie pisemnych oświadczeń, usunięcia lub ograniczenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.